75450 Kelab Pelangi Hang Tuah Jaya, Melaka, Malaysia